Thông báo tiếp tục tạm nghỉ phòng dịch Covid-19 (20/04/2020->03/05/2020).

18.04.2020

Thông báo tiếp tục tạm nghỉ ở nhà làm việc qua Điện thoại, Email hoặc Online trong thời gian 2 tuần kể từ ngày 24/04/2020 đến ngày 03/05/2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp”..

Kính gửi: Toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty
 
- Căn cứ Thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ ngày 23/3/2020 và Thông báo số 38-2020/TB-PTGĐ ngày 04/04/2020 về việc tạm nghỉ ở nhà làm việc qua Điện thoại, Email hoặc Online trong thời gian 2 tuần kể từ ngày 24/03/2020 đến ngày 05/04/2020 và từ ngày 06/04/2020 đến ngày 19/04/2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp;
- Căn cứ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020; trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh/thành phố được xác định xếp vào nhóm có nguy cơ cao, phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Văn bản (khẩn) số 1394/UBND-VX ngày 16/4/2020 của UBND TP.HCM về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ ý kiến của Chi bộ Đảng Công ty, BCH Công đoàn Cơ sở và được sự thống nhất của toàn thể CB-CNV về việc tiếp tục tạm nghỉ để phòng tránh dịch bệnh,
 
 Trước tình hình đại dịch Covid-19 trên Thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang diễn biến ngày càng phức tạp; nhằm tiếp tục thực hiện đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục giãn cách xã hội để đảm bảo các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh được hiệu quả; trên tinh thần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nói chung và của Người lao động nói riêng, đồng thời nhằm cùng chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc phòng chống dịch. Nay, Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục thông báo đến toàn thể Cán bộ - Công nhân viên như sau:
 
1. Đối với tất cả các CB-CNV được thông báo tạm nghỉ ở nhà làm việc qua Điện thoại, Email hoặc Online tại thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ và Thông báo số 38-2020/TB-PTGĐ thì tiếp tục được nghỉ thêm 02 tuần từ ngày 20/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Thời gian làm việc trở lại vào lúc 08 giờ 00, thứ Hai - ngày 04/05/2020.
2. Các nội dung khác nêu tại Thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ và Thông báo số 38-2020/TB-PTGĐ không được đề cập tại Thông báo này thì không thay đổi, vẫn tiếp tục thực hiện. 
 
 Với các nội dung nêu trên, Ban Lãnh đạo Công ty thông báo đến toàn thể CB-CNV Công ty được biết để thực hiện. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.