Đại hội chi bộ Công ty Cổ Phần Đức Khải lần II (2012 - 2015)

04-07-2012 15:55:12

Ngày 23/06/2012 Công Ty Cổ Phần Đức Khải đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kì 2012 – 2015.

 
- Tại Đại hội các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về các Phương hướng trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ II; góp ý kiến về một số điểm bổ sung, sửa đổi Nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ II; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại Hội Chi Bộ nhiệm Kỳ I (2010 – 2012); Thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng trong Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ Công ty Cổ Phần Đức Khải trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới.- Đại hội đã đưa ra danh sách dự kiến cấp uỷ chi bộ công ty Cổ Phần Đức Khải nhiệm kỳ 2012 – 2015 như sau: Bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ chức vụ Bí thư, Ông Trần Văn Tuân giữ chức vụ Phó Bí Thư, Ông Nguyễn Bằng Việt và Ông Nguyễn Chí Trung giữ chức vụ Uỷ Viên.

- Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đức Khải nhiệm kỳ 2010-2015 thông qua Nghị quyết, nêu bật những thành tích đã đạt được; những kinh nghiệm từ hoạt động thực tế của tổ chức cơ sở Đảng trong một doanh nghiệp dưới mô hình Công ty cổ phần.- Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ tới là: Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Công ty nhằm đề ra biện pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo lợi nhuận cho công ty, đóng góp cho ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống vật chất của người lao động, tham gia các công tác xã hội, từ thiện công đồng, củng cố và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty mạnh cả về số lượng và chất lượng.
Văn kiện còn nêu rõ: Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất, Chi bộ có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Công ty thấm nhuần sâu sắc, đóng góp tích cực vào việc phát huy truyền thống, củng cố và tăng cường lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng ,tự giác chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.